top of page

Om Bygglov

Bygglov behövs om du vill bygga nytt, bygga till eller i vissa fall ändra en byggnad eller en anläggning. Innan en ansökan om bygglov görs kan man få ett förhandsbesked. Förhandsbesked och tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt plan- och bygglagen (2010:900) lämnas av byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd i din kommun.

Placering och utformning

I bygglovet prövas var en byggnad eller anläggning ska placeras och hur den utformas. Nämnden prövar bland annat om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till landskapsbild och stadsbild eller om det medför fara eller betydande olägenhet för omkringliggande grannar och anläggningar. Det krävs också att byggnaden ska ha en estetiskt tilltalande yttre form och färg.

 

Ombyggnad ska utföras varsamt

När en byggnad ändras ska det ske varsamt, så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.

När krävs bygglov?

För att uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov. Även tillbyggnad kräver bygglov. Att öka en byggnads volym på något sätt – uppåt, nedåt eller åt sidan– är att betraktas som en tillbyggnad. Att därvid bygga exempelvis en källare kan  alltså vara bygglovspliktigt.

 

Det finns dock vissa undantag från kravet på bygglov, bland annat gäller detta vid vissa komplementbyggnader, som till exempel friggebodar och mindre tillbyggnader utanför samlad bebyggelse. För tillfällig användning av mark eller byggnad kan ibland "tidsbegränsat bygglov" lämnas.

 

Förhandsbesked

För åtgärder som kräver bygglov kan man begära förhandsbesked. Ansökan görs till byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd i din kommun. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på ett visst område. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda. Byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut vid prövning av en bygglovansökan som görs för åtgärden inom två år från dagen för beslut om förhandsbeskedet.

bottom of page